Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 1. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
 2. a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 3. b) a beiratkozásra meghatározott időt – 2020. június 22-23.

a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

 1. c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
 2. d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 3. e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét (SZMSZ 7. melléklet),

éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

 1. f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 2. g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét
 3. c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 4. d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 5. e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
 6. f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 7. g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 8. h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 9. i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. b) a szabadidős foglalkozások körét
 3. c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,
 4. d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.