TÁMOP 2.2.5

“Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése az SZLTISZK Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben”
TÁMOP 2.2.5.A -12/1–2012-0014

Szakmai munkánk a pályázatban

Szakmai vezető: Kökönyei Hedvig
A pályázat célja

A szakképzési törvény 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben kötelezően előírja az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai és az ágazati szakközépiskolai szakképzés bevezetését. Az új típusú szakképzési rendszerre történő „átállás” egy tanévvel korábban is megkezdhető a TÁMOP-2.2.5-ös pályázat „A” komponensének keretében.

Az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését támogatták, a 2013/2014. tanévi kötelező bevezetés előkészítését vállaló, innovációra kész szakképző intézmények részesülhettek támogatásban, a törvény bevezetéséből adódó új feladatok magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja érdekében.

 Iskolánk kiemelt céljai:

o      Sokoldalú képzési struktúra fenntartása, ezen belülkiemelt figyelemmel a hiányszakmák oktatására (pl. hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, kőműves és hidegburkoló)

o      Olyan innovatív programok működtetése, melyek révén csökkenthető a tanulói lemorzsolódás aránya.

o      A munkáltatók elvárásainak megfelelő felkészültséggel és munkakultúrával rendelkező fiatalok arányának növelése.

A képzési szerkezet bemutatása

2012-13. tanévtől egységesen, minden újonnan indított szakmai képzésünkben a tantestület egyetértésével a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése mellett döntöttünk, ezt a szakképzésben látható tendenciózus változások indokolták.

2013. szeptember 1-től indított előrehozott szakmai képzéseink: Hegesztő, Festő, mázoló, tapétázó, Szakács, Pincér, Élelmiszer- és vegyi áru eladó, Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó.

Iskolánk hagyományosan széles alternatív lehetőségeket nyújt a képzési idő, az iskolatípus, a képzési formák és képzési szintek, valamint a megszerezhető végzettségek tekintetében. A pályázott szakmák esetében a 2012. szeptemberi átállásnak az új képzési struktúrára mind a személyi, mind a tárgyi feltételei adottak.

A tanári erőforrás

Munkatársaink lelkiismeretes, kitartó munkával nevelnek-oktatnak, készítik fel a fiatalokat az érettségi és a szakképesítések megszerzésére, továbbtanulásra, valamint az önálló munkavállalásra és a társadalomba való beilleszkedésre. A szakmai lehetőségek figyelembevételével részt vesznek továbbképzéseken, ott szerzett ismereteiket, sok éves tapasztalatukat hasznosítják az oktató-nevelő munka során. Aktívan részt vállalnak más szakképző intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel történő kapcsolatok kialakításában.

A tanáraink képzettsége

Közismereti tantárgyakat oktató tanárok, megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel.

Szakmai elméletet oktató tanárok, megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel.

Szakmai gyakorlatot oktató szakoktatók, felsőfokú végzettséggel, vagy szakmai végzettséggel, mestervizsgával.

Szociálpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus és mentortanár alkalmazása a tanulási nehézségekkel, szociális, anyagi és lelki, családi problémákkal küszködő tanulóinkat tanulmányaik sikeres elvégzése érdekében.

Munkatársaink rendelkeznek a munkakörük betöltéséhez szükséges szakképesítésekkel és módszertani és IKT ismeretekkel egyaránt.

A pályázat résztvevői köre

Az új szakképesítés szerint tanuló csoport/osztály bemutatása

Mivel az új szakképzési törvény lehetőséget ad arra, hogy már az új szabályok, az új OKJ, követelménymodul kormányrendelet és új szvk-k alapján indítsunk 2012. szeptember 1-jén a képzéseket, a fenntartó jóváhagyásával, a tantestület egyetértésével, az alábbi szakmák mellett döntöttünk: Szakács, Festő, mázoló, tapétázó, Hegesztő, Pincér.

A projektbe fenti szakképesítések közül a Szakács, a Hegesztő és a Festő, mázoló, tapétázó szakképesítést választottuk a kiírásnak megfelelő létszám miatt. A festő osztály létszáma 24 fő, a hegesztőké 17 fő, a szakácsok 1,5 osztályban tanulnak, a nagyobb létszámú (24 fős) szakács osztályt vonjuk be a projektbe.

A közvetett célcsoport jellemzői

A projektben 4 munkacsoportot terveztünk, szakmánként 1-1 szakmait (2x3fős és 1x6fős) és egy közismereti csoportot 6 fővel. A szakmai csoportjaink összetétele változatos: a több diplomás, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szaktanároktól a szakmunkás végzettséggel, de nagy rutinnal és szakmai tapasztalattal rendelkező szakoktatóig, a pályakezdő, tanulni akaró munkatársig. Ez a sokszínűség a projektmunka erőssége lehet. A közismereti csoportban egyetemi végzettséggel rendelkező szakos tanárok dolgoztak.

Munkacsoportok tagjai:

Közismereti munkacsoport, amelynek vezetője Wéber Viktória (Osztályfőnöki), tagjai: Bánné Endrédi Annamária (Ember és társadalom), Laky Diána (Matematikai kompetencia), Szécsi Beáta (Életpályaépítés), Szécsi-Pécsvári Nóra (Kommunikáció), Vörös János (Digitális kompetencia

Festő, mázoló, tapétázó munkacsoport, amelynek vezetője Huszka István, tagjai: Varga Zoltán és Molnár Gábor

Hegesztő munkacsoport, amelynek vezetője Kondor Gyula, tagjai: Izsó Gábor, Sivadó Sándor József

Szakács munkacsoport, amelynek vezetője Furján Katalin (Vendéglátó gazdálkodás és Szakmai számítások), tagjai: Kovács Patrícia és Borbély Melinda – Martinka Diána (szakmai nyelv), Soósné Bolla Zsuzsanna, Jakab Jánosné (Ételkészítés alapjai), Herczeg Gyöngyi (Általános élelmiszer ismeretek, fogyasztóvédelem)

„Nagymértékű szakmai-tartalmi változást hozott az új szakképzési tantervi ajánlás a szakács szakképesítés esetében az előző, „moduláris” időszakhoz képest. Véleményem szerint ismét „letisztult” a szakmai képzés és sok hasonlóság fedezhető fel, párhuzam vonható a kb. 13 évvel ezelőtti szakács képzéssel is. Az ajánlásban található szakmai követelménymodulok a szakács szakmai képzés jól körülhatárolható témáit, elsajátítandó elméleti és gyakorlati tananyagtartalmait ölelik fel. Az előző központi programokban túl sok volt az átfedés a modulok tananyagegységei között, ami sok problémát okozott a diákoknak.

Nemcsak a szakmai követelménymodulok tantárgyai „tisztultak le”, hanem a szakképzést lezáró vizsga is egyszerűsödött. A vizsga 70 %-át a gyakorlati – ételkészítési tevékenység képezi, a maradék 30 %-ában pedig a gyakorlati tevékenységhez szükséges elméleti ismeretekről kell beszámolni egy komplex írásbeli vizsgán. Elgondolkodtató volt, hogy miért is kellett eddig a szakácsoknak ételkészítésből szóbeli vizsgát tenniük! Úgy gondolom, hogy az életben is az elkészített ételről ítélkezik a vendég, nem pedig a lexikálisan betanult receptúrákról! A fogyasztóvédelem szerepének felértékelődése, beépítése tantárgyként egy szakmai követelménymodulba igen örvendetes. Az Általános élelmiszer ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy keretében számos hasznos, a mindennapokban alkalmazható ismerettel gazdagodhatnak a diákok. Jogaikat ismerő és érvényesíteni tudó fogyasztókká válhatnak a későbbiekben!

(Szakács munkacsoport záró beszámolójából)

„Jónak tartom ezt a képzési formát hisz így a gyerekek spórolnak maguknak egy évet, mert így hamarabb kezükben lesz a szakmai bizonyítvány, de mégis egy évvel többet gyakorolhatnak, ez által jobban elmélyülhetnek ismereteik. Az is előny, hogy most még abban a korban vannak, amikor fogékonyak a tudásra és a kézügyességük is nagyon jó és alkalmazkodók.

Javasoljuk, hogy a duális képzésben egy éves iskolai kötelező iskolai gyakorlatot 1.5 évre felemelni. Indokaink: A termelésbe a /termelő vállalkozásoknál/ diákok nem igazán találkoznak, azokkal a technikákkal, amit a tanterv megkövetel. A termelő vállalkozások is szívesebben alkalmaznának jobb előképzettséggel rendelkező tanulókat. Sok vállalkozás nem rendelkezik a tanterv előírásainak megfelelő eszközökkel berendezésekkel.”

(Hegesztő munkacsoport záró beszámolójából)

A pályázat egyéb eredményei

A projektmenedzsment 2012. szeptember 3-án elkezdte a projekt megvalósítását. Elvégeztük a helyzetfelmérést, kiválasztottuk a pályázatba bevont szakmák körét, és kiválasztottuk a projekt megvalósítására bevonandó munkatársakat, akikből 4 munkacsoportot alakítottunk. Október 1-jén megalakultak a munkacsoportok: 3 szakmai és 1 közismereti munkacsoport a szakmai és a közismereti tartalmak fejlesztésére, észrevételek, módszertanok kidolgozására. A munkacsoportok októbertől júniusig minden hónapban dokumentáltan találkoztak, és megbeszélték a szakmai kérdéseket. A munkacsoportok mindegyike elkészítette a munkatervét, és a mentori tevékenységre is született egy közös munkaterv. A szakmai megvalósítók elkészítették a szakmai/közismereti tanmeneteket az új kerettantervre vonatkozóan. Csoportonként kiválasztásra került egy-egy mintatanmenet is, amit a partnerek felé propagáltunk. Szakmai megvalósítók tananyagok, tanári segédletek kidolgozását vállalták, amin folyamatosan dolgoztak a pályázati idő alatt.

A megvalósítók a bemutató óráikat dokumentáltan megtartották 2013. május-júniusi hónapokban.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy különböző kis értékű eszközöket szerezzünk a szakmai oktatás színesítéséhez, a pályaválasztási rendezvények megvalósításához. Informatikai eszközök is kerültek beszerzésre: szakmai munkánkat segíti már egy darab laptop, 5 darab pendrive, 2 darab projektor és egy darab fényképezőgép.

2013. június 11-12-én Szekszárdon sikerrel került megrendezésre a nagy pályaválasztási rendezvény. A „Nagy Szakmaválasztó” napon a megye felső tagozatos tanulóit egy helyre „összegyűjtve” hívtuk fel figyelmüket az újfajta szakképzésre. Az interaktív pályaválasztási napon az érdeklődők kipróbálhatták a virtuális hegesztőgépet, festhettek mécses tartókat, kisebb falfelületeket, és alkoholmentes koktélokkal és kis party falatkákkal jutalmazhatták meg magukat az elvégzett munkáért. Színvonalas műsorok színesítették a rendezvényt, melyet sokan látogattak. Az eseményt a kísérő tanárok számára felhasználtunk disszeminációs tevékenységre is: az általános iskolák tanárainak bemutathattuk az újfajta szakképzés lényegét, az addig megszerzett szakmai tapasztalatainkat.

A tanulmányi kirándulások a három érintett szakmai osztálynak 2013. júniusában és júliusában kerültek megrendezésre. A tanulókat buszokkal szállították a helyszínre és mindenki megkapta az élelmiszercsomagját is. A szakács osztály a Csokoládé Múzeumba, a hegesztők a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba, a festők pedig a Festő Ipartestületi Székházba és a felcsúti Katolikus Templom restaurálásához látogattak el.

A projekt előrehaladásáról, eredményeiről, kollégáink tapasztalatairól természetesen partnereinknek is beszámoltunk. Ennek alapján együttműködési szerződéseket kötöttünk a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a RAMIVO Manifacturing Hungary Kft-vel, a RUTIN Kft-vel, a Tamási és Térsége Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, a Somogy TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Tagintézményével és a Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolával.