ÖKO iskola

„A MA KÖRNYEZETI NEVELÉSE A HOLNAP ÉLETLEHETŐSÉGÉT ALAPOZZA MEG!”  

 Drávai Mári

Intézményünk már 1996-tól kezdődően fontosnak tartotta a fenntarthatóság beépítését a pedagógiába. Az iskola épített és természeti környezete, épülete tükrözi a természet-közeli, ökológiai szemléletű gondolkodás fontosságát. Iskolánk szép zöldövezeti környezetben fekszik, amely erősíti a tanulókban a környezet iránti felelősségteljes gondolkodás kialakulását, elősegítve a fenntarthatóság pedagógiai értékéinek megtartását. Az organikus –és a modern építészet jegyeit magán viselő impozáns, fa elemekkel díszített belső tér szintén sugallja a természettel való harmonikus kapcsolatunkat. Oktató-nevelő munkánkkal olyan környezeti szemléletmód formálására törekszünk, amelynek birtokában megőrizhetjük a jövő generációja számára a Föld és ember egységét. Mindenekelőtt azt kívánjuk elérni, hogy gyermekeink, a környezet ismerete mellett annak megóvására, szeretetére, védelmére váljanak képessé.

A fenntarthatóság fontosságát felismerve a budapesti Corvinus Egyetem Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek tanszékével közösen részt vettünk a felsőfokú ökológiai menedzserasszisztens képesítés teljes tananyagának, tematikájának kidolgozásába.

Az iskola képzési kínálatába 2004-ben felvettük a környezet és természetvédelmi szakmunkás, valamint a biogazdálkodó képzéseket. A szakképesítés gyakorlati és elméleti bázisának fontos pillérét jelentő személyi feltételeihez megteremtettünk annak tárgyi feltételrendszerét is.

 AZ ÖKOISKOLAI ÉVEK SORÁN VÉGZETT TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEINK:

 • létrehoztuk az agrár-környezetvédelmi munkacsoportot, a környezetvédelem iránt elkötelezett pedagógusokkal (2006);
 • a környezettudatos gondolkodásra való nevelés bekerült pedagógiai programunkba,
 • a helyi médiában többször ismertettük az Ökoiskola program elindulását, annak tényleges –és várható eredményeit; illetve egyéb környezeti fejlesztési elképzeléseinket, céljainkat;
 • madáretetőket helyeztünk el az iskola teljes területén, valamint a gyakorlati helyeken (2006);
 • megalakítottuk az iskolai zöld kommandót (2007);
 • bevezettük az intézményi szelektív hulladékgyűjtés rendszerét (2007);
 • a keletkező zöldhulladékot, fanyesedékeket, egyéb szerves hulladékainkat komposztáljuk, majd hasznosítjuk (2007);
 • bekapcsolódtunk a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány (Szekszárd) „Tiszta–Tolna” elnevezésű programjába, amelynek keretében aktív szerepet vállaltunk a Tolna megyében található illegális hulladéklerakók felderítése és felszámolásában (2007);
 • együttműködünk a helyi önkormányzat környezet –és közterület védelmi feladatainak ellátásába (2008);
 • iskolánk saját szervezésében évenként – az intézményünkben már végzett és a régió gyakorló gazdái számára – megrendezésre kerülő „Gazdatalálkozók” alkalmával neves meghívott és saját szakemberek tartottak előadásokat a környezetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolatáról, a kutatások legfrissebb eredményeiről (2005-től);
 • a tantestület ökológiai szemléletének formálása érdekében több helyi továbbképzést tartottunk (2005-től);
 • az intézményi szennyező hatások mérséklése érdekében számításokkal meghatároztuk iskolánk –és partneriskoláink (TISZK) káros gázkibocsátásának mértékét;
 • rendszeresen részt veszünk környezetvédelmi versenyeken, amelyeken jó eredményeket érünk el;
 • fontos feladatunknak tekintjük az állatok, különösen az őshonos állatok (Racka juh; Mangalica; Magyar szürke szarvasmarha;) genetikai értékének és az ökológiai rendszerekben betöltött szerepük jelentőségének megismertetése –és megszerettetését diákjainkkal;
 • erdei iskolai programokat szervezünk (Lengyel-Annafürdő, Pacsmagi tavak)
 • iskolánk zöldövezetének ápolása kiemelt feladatunk
 • iskolai büfé az egészséges táplálkozás szolgálatában áll (az egészséges élelmiszerek előnybe részesítése)
 • a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokon számos alkalommal vettünk részt.

Legfontosabb eredménynek tekintjük az iskola kiemelkedő, ökológiai szempontból is egyedülálló impozáns megjelenését, és a fenntarthatóság fontosságát egyértelműen közvetítő szerepét más intézmények, és a régió lakossága számára. Az ökoiskolai működésünk során végzett tevékenységeink minden szegmense eredmény, amelynek megvalósulása a környezet –és természetvédelem iránt elkötelezett tanár-diák együttműködés nélkül elképzelhetetlen lenne. Mindezen eredmények iskolánkat a régió egyedülálló szellemi –és az ökológiai gondolkodás központjává emelte.

KIEMELT EREDMÉNYEINK AZ ÖKOISKOLA MUNKA TERÉN:

 • ökológiai szemléletű Pedagógia Program megalkotása;
 • Környezeti Nevelési Program elkészítése;
 • a környezeti nevelés megvalósulás a tanórán és tanórán kívül;
 • szelektív hulladékgyűjtés intézményi működése;
 • előrelépés az iskola környezetbarát működésének irányában;
 • energiatakarékosság;
 • a tanulók megismertetése a helyi természeti- és környezeti értékekkel;
 • együttműködés önkormányzatokkal, más oktatási –és civil szervezetekkel;
 • országos környezetvédelmi akciókban való aktív részvétel (szárazelem-gyűjtés; a főközlekedési utak hulladékmentesítése; papírgyűjtés, elektronika hulladékok visszagyűjtése, stb.);
 • integrált növényvédelem megvalósulása az iskolai gazdálkodásban;
 • környezetterhelés mértékének csökkentése (vegyszerek, tisztítószerek ésszerű –és környezetbarát felhasználása, zöldhulladék komposztálása, stb.);
 • ökológiai jellegű továbbképzések;
 • az ökológiai felsőfokú képzés tananyagának kidolgozása;
 • asztalosipari bio-felületkezelés, vízbázisú festékhasználat a festőműhelyekben;

További fontos feladatunknak tekintjük, hogy gyermekeink a környezet ismerete mellett annak megóvására, szeretetére, védelmére váljanak képessé. Olyan programok szervezésére törekszünk, amelyek közvetlen környezetük értékeit megismertetik a tanulókkal, hogy azt szeretetből és meggyőződésből őrizzék meg (például az iskola, a parkolóhelyek, tanműhelyek környékének rendben tartása, kertjeinek művelése, stb.). Az évszakhoz kapcsolódóan rávezetjük a tanulókat a természet közeliségére, ember és természet kapcsolatára is.

Környezeti nevelés, világszerte terjed, de ennél szélesebb, tágabb jelentéssel rendelkező fogalom a fenntarthatóság. Ennek központi gondolata a „környezeti polgárrá” nevelés, azaz a természeti, az épített, a társas-társadalmi környezet fenntarthatósága (és ezen belül a fenntartható fejlődés, a fenntartható fogyasztás) érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása diákjainkkal. Ezen vágyaink megvalósulásához az Ökoiskola megfelelő keret biztosít, és biztosíthat a jövőben is. Munkánk elismeréseként 2006-ban és 2009-ben ÖKOiskola cím, 2012-től Örökös ÖKOiskola cím viselésére váltunk jogosulttá.

Komoly előrelépést jelentett iskolánkban az ÖKO-park megvalósítása is, amelyben egy kb. 100 m2 felületű tó is helyet kapott. A tavon két, fából készült, ívesen kialakított híd vezet át. Az ÖKO-park meglévő növényállományának beszerzése az iskola kapcsolatrendszerében meghatározó szerepet játszó szülői segítségnek, a telepítési munka pedig a saját tanulóink és pedagógusaink munkájának köszönhető. A park létesítésének indoka az ökológiai szemléletű, fenntartható környezeti nevelés megtartása, élénkítése; az oktatási bázisterület nagyságának-, az egyedi, egészséges természeti környezet zöldfelületének növelése; az iskolai környezet ökológiai, használati és esztétikai szerepének kihangsúlyozása; a képzési területek közötti interdiszciplináris kapcsolat megvalósítása.